USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/16/2022 - program 2. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/17/2022 - uzavření Smlouvy o poskytování telefonních služeb pro města Kasejovice se společností Vodafone Czech Republic, a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu
 • RM/18/2022 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice k 31.12.2022
 • RM/19/2022 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Základní školy Kasejovice k 31.12.2022
 • RM/20/2022 - odměny ředitelce Mateřské školy Kasejovice a ředitelce Základní školy Kasejovice dle hodnotících listů za školní rok 2021/2022 v souladu s Kritérii pro odměňování ředitelů škol
 • RM/21/2022 - návrh složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2022
 • RM/22/2022 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0001084/01 pro stavbu „BP131 Kasejovice, PJ, Město – přeložka VN IZ-12-0001084P“ na pozemky parc. č. 1166/9, 1166/77 a 1167/1 v k.ú. Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení firmy BOŘÍK B+B elektro, s.r.o. a pověřuje pana starostu k podpisu
 • RM/23/2022 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0018247/01 pro stavbu „BP132 Kasejovice, PJ, RD – NN IV-12-0018247“ na pozemky parc. č. 1166/9, 1166/77, 1166/80, 1166/82, 1166/83, 1166/85, 1166/86, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1169/1, 1169/2, 1169/7, 1169/8, 1169/9, 1169/10 v k.ú. Kasejovice s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená fi BOŘÍK B+B elektro, s.r.o. a pověřuje pana starostu k podpisu
 • RM/24/2022 - návrh Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice s platností do 31.12.2026
 • RM/25/2022 - návrh Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice s platností do 31.12.2026
 • RM/26/2022 - návrh Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Životice a městem Kasejovice s platností do 31.12.2026
 • RM/27/2022 - návrh Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel mezi obcí Životice a městem Kasejovice s platností do 31.12.2026
 • RM/28/2022 - účast města Kasejovice na společném projektu Plzeňského kraje, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a samospráv měst a obcí regionu „Kultura občanům regionu“ se zaměřením především na seniory s úhradou 50 % nákladů na zajištění autobusové dopravy z rozpočtu města
 • RM/29/2022 - zvýšení ceny připraveného palivového dříví na 600 Kč + 15 % DPH/m3 pro trvale přihlášené občany v Kasejovicích a na 1 500 Kč + 15 % DPH/m3 pro ostatní odběratele
 • RM/30/2022 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018759/VB/001 pro stavbu „Polánka, PJ, p.č. 42 – NN“ na pozemky parc. č. 645/1 KN, 652/1 KN a 654/1 KN v k.ú. Polánka u Kasejovic s ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení firmy Senergos, a.s. a pověřuje pana starostu k podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/31/2022 - nabídku společnosti Českomoravská pozemková, s.r.o. na odkup pozemku parc. č. 1632 v k.ú. Řesanice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/32/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2023
 • RM/33/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit nákup nového nákladního automobilu MAN dle cenové nabídky

SOUHLASÍ:

 • RM/34/2022 - s nákupem sněhové radlice za traktor za účelem zimní údržby místních komunikací

STANOVUJE:

 • RM/35/2022 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.12.2022 ve společensko-kulturním centru v Kasejovicích s hlavními body programu: volba předsedy kontrolního výboru, jmenování členů komise pro rozvoj obcí, pověření člena zastupitelstva k projednání územně plánovací dokumentace na volební období 2022 – 2026, pověření starosty k úkonům, které prováděla rada, dohoda o náhradě za užívání pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic na pozemky, smlouva o koupi veřejného osvětlení, pachtovní smlouva na p.č. 1660 v k.ú. Řesanice, návrh rozpočtu města na rok 2023

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/36/2022 - cenovou nabídku společnosti SATHEA VISION, s.r.o. na výměnu svítidel veřejného osvětlení
 • RM/37/2022 - cenové nabídky na služby provozování veřejného osvětlení
 • RM/38/2022 - nabídku na zhotovení turistické mapy obce

Poznámka k usnesení č. RM/29/2022: V případě zásob se jedná o zbytky dřevní hmoty o objemu cca 3 m3.

V Kasejovicích 21.11.2022

Ing. Václav Jakubčík, starosta
Veronika Tesařová, místostarostka
Ing. Marie Čápová, členka rady
Eva Chárová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.11.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.12.2022