USNESENÍ z 62. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 62. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.7.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/98/2022 - program 62. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/99/2022 - poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 60 000 Kč Mateřské škole Kasejovice na opravu skříní
 • RM/100/2022 - navýšení úplaty za školní družinu Základní školy Kasejovice ve školním roce 2022/2023 ze 70 Kč/měsíc na 100 Kč/měsíc
 • RM/101/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/102/2022 - plán inventur majetku města Kasejovice na rok 2022
 • RM/103/2022 - uzavření dodatků č. 1 smluv o dílo s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích s navýšením ceny o 2 Kč/m2
 • RM/104/2022 - pronájem pozemku parc. č. 128/30 o výměře 63 m2 v k.ú. Řesanice p. xxx za cenu 5 Kč/m2 s úhradou nájmu zpětně za 3 roky
 • RM/105/2022 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0007245/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/106/2022 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě VS 6548100719 se Správou železnic, s.o. na pronájem pozemku p.č. 1613/2 v k.ú. Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/107/2022 - přijetí finančních dotací z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kasejovice v celkové výši 493 838 Kč

NESOUHLASÍ:

 • RM/108/2022 - se záměrem Správy železnic, s.o., Oblastního ředitelství Plzeň, na zrušení železničních přejezdů na trati Blatná – Nepomuk na území obce Kasejovice z důvodu nutnosti zajištění obslužnosti pozemků

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/109/2022 - hospodářský výsledek za období 1 – 5/2022 společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
 • RM/110/2022 - oznámení společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. o neprodloužení trvání Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 od 1.7.2022, schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/111/2022 - oznámení dětské organizace Pionýr, z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk o konání dětských letních táborů na táborové základně v Přebudově v období letních prázdnin

STANOVUJE:

 • RM/112/2022 - vstupné pro výstavní expozici v bývalém špýcharu v Kasejovicích na 40 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti

V Kasejovicích 11.7.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.07.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.08.2022