USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 23. května 2024

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 23. května 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

II. volí:

 • ZM/45/2024 - ověřovatele zápisu Františka Sedláka, DiS. a Evu Chárovou
 • ZM/46/2024 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

III. schvaluje:

 • ZM/47/2024 - program 12. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/48/2024 - rozpočtové opatření č. 2
 • ZM/49/2024 - účetní závěrku a hospodaření Základní školy Kasejovice a převod zisku z roku 2023 ve výši 10 630,74 Kč do rezervního fondu
 • ZM/50/2024 - prodloužení úhrady doplatku kupní ceny pozemku parc. č. 1169/1 v k.ú. Kasejovice do 10.07.2024, pověřuje starostu města k sepsání a podpisu Dodatku č. 1 kupní smlouvy
 • ZM/51/2024 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1166/85, 1166/86, 1167/3, 1167/2, 1167/4, 1166/82, 1166/83, 1166/80, 1169/7, 1169/2, 1169/9 v k.ú. Kasejovice v obytné zóně Chloumecká včetně zásad prodeje
 • ZM/52/2024 - přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2024“ na akci „Klub otevřených dveří pro děti a mládež“ ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
 • ZM/53/2024 - přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2024“ na akci „Rozšíření knižního fondu o nové knihy, tituly povinné četby“ ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
 • ZM/54/2024 - přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2024“ na akci „Rozšíření knižního fondu o nové knihy, tituly povinné četby“ ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
 • ZM/55/2024 - poskytnutí individuální dotace ve výši 1 350 Kč Základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s. Oselce na léčivo pro včely a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • ZM/56/2024 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 126/1 v k.ú. Řesanice
 • ZM/57/2024 - pronájem části pozemku parc. č. 1680/1 v k.ú. Kasejovice o výměře 81 m2 za 7 Kč/m2/rok p. xxx na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu nájemní smlouvy
 • ZM/58/2024 - pronájem pozemku parc. č. 920/11 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 130 m2 za 5 Kč/m2/rok p. xxx na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu nájemní smlouvy
 • ZM/59/2024 - realizaci přeložky plynárenského zařízení na veřejném prostranství u kostela sv. Jakuba v Kasejovicích, pověřuje starostu města k vyřízení všech formalit a k podpisu předloženého návrhu smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311
 • ZM/60/2024 - znění zadávací dokumentace k projektu „Kasejovice – příkopové rameno“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení
 • ZM/61/2024 - znění zadávací dokumentace k projektu „Rekonstrukce sběrného dvora v Kasejovicích – SO 02 Ocelový přístřešek“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení

VII. stanovuje:

 • ZM/63/2024 - ceny za pronájem bytů u smluv uzavřených před 27.4.2022 s platností od 1.7.2024
 • ZM/64/2024 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 11.7.2024 v 17 hodin v kulturním zařízení v Řesanicích

VIII. bere na vědomí:

 • ZM/65/2024 - usnesení z 11. zastupitelstva ze dne 28. března 2024
 • ZM/66/2024 - informace starosty města o plánovaných akcích, o průběhu stavebních prací a o dalším dění v obci

V Kasejovicích 24.5.2024

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
František Sedlák, DiS.
Eva Chárová

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 16.06.2024