USNESENÍ ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 20.června 2024

USNESENÍ ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 20. června 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice

II. volí:

 • ZM/67/2024 - ověřovatele zápisu Františka Sedláka, DiS. a Antonín Řehoře
 • ZM/68/2024 - členy návrhové komise Veroniku Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou

III. schvaluje:

 • ZM/69/2024 - program 13. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
 • ZM/70/2024 - znění zadávací dokumentace k projektu „Rekonstrukce sběrného dvora v Kasejovicích“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení
 • ZM/71/2024 - na doporučení hodnotící komise uzavřením Kupní smlouvy na akci „Kasejovice – příkopové rameno“ se společností CIME, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, IČ 60850671, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 352 500 Kč bez DPH, tj. 426 525 Kč včetně DPH

IV. neschvaluje:

 • ZM/73/2024 - prodej části pozemku parc. č. 1550/2 v k.ú. Kasejovice
 • ZM/74/2024 - prodej části pozemku parc. č. 1593/10 v k.ú. Kasejovice
 • ZM/75/2024 - prodej části pozemku parc. č. 248 v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • ZM/76/2024 - prodej části pozemku parc. č. 249 v k.ú. Podhůří u Nepomuka

V. souhlasí:

 • ZM/77/2024 - s využitím části pozemku parc. č. 1550/2 v k.ú. Kasejovice Správou železnic, s.o. v rámci její činnosti při zajišťování provozování železniční dopravní cesty jako veřejné služby a její provozuschopnosti
 • ZM/78/2024 - s využitím části pozemku parc. č. 1593/10 v k.ú. Kasejovice Správou železnic, s.o. v rámci její činnosti při zajišťování provozování železniční dopravní cesty jako veřejné služby a její provozuschopnosti
 • ZM/79/2024 - s využitím části pozemku parc. č. 248 v k.ú. Podhůří u Nepomuka Správou železnic, s.o. v rámci její činnosti při zajišťování provozování železniční dopravní cesty jako veřejné služby a její provozuschopnosti
 • ZM/80/2024 - s využitím části pozemku parc. č. 249 v k.ú. Podhůří u Nepomuka Správou železnic, s.o. v rámci její činnosti při zajišťování provozování železniční dopravní cesty jako veřejné služby a její provozuschopnosti

VI. bere na vědomí:

 • ZM/81/2024 - usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 23. května 2024
 • ZM/82/2024 - informace starosty města o domácích kompostérech, o pádu stromu v Podhůří a o kamerovém systému v obci

V Kasejovicích 24.6.2024

Starosta:
Ing. Václav Jakubčík

Místostarostka:
Veronika Tesařová

Ověřovatelé zápisu:
František Sedlák, DiS.
Antonín Řehoř

Vyvěšeno na úřední desku: 26.06.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.07.2024