ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Způsob nakládání s odpady v Kasejovicích.

Sběrný dvůr odpadů v Kasejovicích

Používání sběrného dvora odpadů je pro občany města Kasejovice zdarma za předpokladu že, mají v obci trvalý pobyt. Dále je sběrný dvůr určen pro fyzické osoby, které mají v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za svoz odpadu. Odpady jsou přijímány po předložení občanského průkazu, majitelé rekreačních nemovitostí se navíc prokážou dokladem o zaplacení poplatku za svoz odpadu za příslušný rok.

Do sběrného dvora je možné ukládat objemný odpad, textilní materiály, sklo, pytle s plasty, pneumatiky a nebezpečný odpad (motorové a převodové oleje, rozpouštědla, kyseliny anorganické a organické chemie, barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky).      
V případě elektrotechnického odpadu typu ledničky, televizory či počítače město žádá občany, aby přístroje tohoto typu odevzdávali při hromadném svozu, který je předem vyhlašován vždy na jaře a na podzim.
Dále žádáme občany, aby neukládali před sběrný dvůr žádné odpady. Upozorňujeme, že prostor sběrného dvora je monitorován bezpečnostními kamerami.

Pro odběr, uložení a likvidaci odpadu pro občany žijící trvale mimo město Kasejovice platí zvláštní režim, tj. pokud jiná obec (i město či městys) uzavře s městem Kasejovice smlouvu o společném využívání sběrného dvora odpadů (tj.s finanční spoluúčastí), budou po prokázání osobním dokladem moci odevzdat odpad z domácnosti zdarma i občané takových obcí.

Kovový odpad je možné odevzdávat do firmy Bevar, s.r.o. v Kasejovicích v areálu u sběrného dvora.

PRAVIDELNÝ SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU

Informace o pravidelném svozu plastového odpadu

KONTAKT:

p. Jaroslav Skuhravý, tel.: 773 181 034

Aktualní otevírací doba sběrného dvora při letním a zimním čase.

 


 

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2022
Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2021 v Kasejovicích se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 ze dne 16.12.2021